Voorwaarden Fotografie


ALGEMENE VOORWAARDEN

Amrani Photography is onderdeel van Once upon a Cake en gevestigd en kantoorhoudende te Belgiëstraat 14a, te Kaatsheuvel KvK 60951338. Hierna te noemen: Amrani Photography

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Amrani Photography: Amrani Photography, als zijnde uitvoerend producent. Klant: de wederpartij van Amrani Photography.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Amrani Photography: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Amrani Photography en een klant waarop Amrani Photography deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Amrani Photography voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

ARTIKEL 3. OFFERTES

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door Amrani Photography gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Amrani Photography is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Prijswijzigingen en foutief vermelde prijzen voorbehouden.

4. Amrani Photography stelt zijn offertes samen op basis van inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Amrani Photography bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een klant gedurende de voorbereiding additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in het afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Amrani Photography zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Amrani Photography het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Amrani Photography aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Amrani Photography worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Amrani Photography zijn verstrekt, heeft Amrani Photography het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

4. Amrani Photography is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat
Amrani Photography is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoord te zijn.

5. Amrani Photography is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de door de klant aangeleverde eigen media.

ARTIKEL 5. CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJN

1. De overeenkomst wordt aangedaan per opdracht, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

ARTIKEL 6. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Amrani Photography zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Amrani Photography de klant hierover van tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Amrani Photography daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal Amrani Photography geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 7. INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Amrani Photography behoud zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. De klant vrijwaart Amrani Photography volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door Amrani Photography ten behoeve van klant te verrichten montages en/of het dupliceren van opnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. In het geval van inbreuk of misbruik van het auteursrecht stelt Amrani Photography de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Op alle Amrani Photography producties rust het auteursrecht. Een Amrani Photography productie mag niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt zonder toestemming van de maker, te weten Amrani Photography. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Amrani Photography.

3. Amrani Photography behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4. Na aflevering van het product wordt door Amrani Photography, het door klant beschikbaar gestelde materiaal, voor zo nodig geretourneerd aan klant. Amrani Photography is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van voornoemde materialen.

ARTIKEL 8. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

1. De vorderingen van Amrani Photography op de klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

* na het sluiten van de overeenkomst aan Amrani Photography ter kennis gekomen omstandigheden geven Amrani Photography goede grond te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

* Indien Amrani Photography de klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is Amrani Photography bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Amrani Photography schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 9. GEBREKEN, KLACHTTERMIJNEN

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant binnen 8 dagen na ontdekking na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en aangetekend te worden gemeld aan Amrani Photography zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Amrani Photography de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Amrani Photography slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

ARTIKEL 10. HONORARIUM

1.Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Amrani Photography, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

5. Amrani Photography behoudt zicht het recht voor om 50 procent voorschot kosten in rekening te brengen bij de klant.

ARTIKEL 11. BETALING

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, op een door Amrani Photography aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de klant in verzuim. De klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. Mocht de offerte getekend zijn, maar de opdracht niet door gaan, heeft Amrani Photography het recht om 50% van de kosten te factureren.

4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zullen de vorderingen van Amrani Photography en de verplichtingen van de klant jegens Amrani Photography onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 12. INCASSOKOSTEN

1. Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant. In ieder geval is de klant verschuldigd:

* over de eerste € 3.000,- 15%

* over het meerdere tot € 7.000,- 10%

* over het meerdere tot € 15.500,- 8%

* over het meerdere tot € 70.000,- 5%

* over het meerdere 3%

2. Indien Amrani Photography aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

2. Amrani Photography heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Amrani Photography haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Amrani Photography opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Amrani Photography niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Amrani Photography bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 14. REIS- EN VERBLIJFKOSTEN

Alle reis-, verblijf- en onkosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. De reiskosten bedragen €0.19 excl. BTW per kilometer gerekend vanaf de Belgiëstraat 14 te Kaatsheuvel.

ARTIKEL 15. CORRECTIE EN WIJZIGINGEN

Amrani Photography kan correcties uitvoeren voor een meerprijs van € 65,00 per uur (excl. BTW). Amrani Photography zal de klant hierover tussentijds op de hoogte stellen.

ARTIKEL 16. LEVERING

16.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar Amrani Photography zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door de Amrani Photography onbeschadigd retour zijn ontvangen.

16.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

16.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Amrani Photography vastgesteld.

16.4 Indien Amrani Photography en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Amrani Photography het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

16.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

16.6 Amrani Photography maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.

16.7 Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

16.8 Amrani Photography levert om toe te zien op het behouden van de auteursrecht, geen onbewerkte RAW bestanden. Enkel de door de Amrani Photography zorgvuldig geselecteerde bestanden welke bewerkt zijn en geleverd in een hoge resolutie JPG formaat. Ook levert Amrani Photography geen filmmateriaal aan welke niet is verwerkt in de uiteindelijke edit.

ARTIKEL 17. PROMOTIE

Amrani Photography behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter promotie van Amrani Photography.

ARTIKEL 18. INBREUK OP AUTEURSRECHT

18.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Amrani Photography.

18.2 Bij inbreuk komt Amrani Photography een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

ARTIKEL 19. NAAMSVERMELDING EN PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN

19.1 De naam van Amrani Photography dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

19.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Amrani Photography conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

19.3 Voor iedere inbreuk op de aan Amrani Photography toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door Amrani Photography gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

ARTIKEL 20. TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen Amrani Photography en de klant is Nederlands recht van toepassing.